ZADEZ – Make Life Easier

ZADEZ Việt Nam là thành viên của ZADEZ Corporation, đăng ký hoạt động tại Việt Nam từ năm 2015. Công ty TNHH ZADEZ Việt Nam là đại diện phân phối chính thức các sản phẩm ZADEZ tại thị trường Việt Nam.

ZADEZ HONGKONG

ZADEZ Technology Company (HongKong) là trung tâm điều hành sản xuất và xuất khẩu các sản phẩm ZADEZ từ năm 2006 đến nay. Cho đến khi ZADEZ America Company (USA) được thành lập vào năm 2020, ZADEZ Technology Company còn đảm trách công tác nghiên cứu và phát triển sản phẩm - R&D.

ZADEZ VIỆT NAM

Công ty ZADEZ Việt Nam được thành lập vào năm 2015 với nhiệm vụ xây dựng mạng lưới phân phối và phát triển kênh Chăm sóc khách hàng tại Việt Nam. Năm 2023, ZADEZ Việt Nam sẽ bước đầu xây dựng trung tâm sản xuất mới với kế hoạch đầu tư cho nhà máy ZADEZ tại Vĩnh Long, Việt Nam.

ZADEZ AMERICA

ZADEZ America Company (USA) là trung tâm nghiên cứu phát triển sản phẩm mới - R&D, được thành lập năm 2022. Nhiệm vụ quan trọng nhất của ZADEZ America là nghiên cứu sản phẩm phù hợp với thị hiếu và xây dựng kênh phân phối thông qua hệ thống Amazon, từng bước đưa sản phẩm ZADEZ tiếp cận thị trường thế giới.

Vui lòng tham khảo thêm thông tin giới thiệu chi tiết về ZADEZ Việt Nam tại đây